లావుగా ఉన్నా.. పడక గదికి సూట్ అవుతావ్

సరిగ్గా ఇదే మాట అన్నారా? అంటే దాదాపుగా దీనికి దగ్గరగా అన్నారని చెప్పాలి. ఆ మాటకు వస్తే.. దీని కంటే దారుణంగా అన్నారనే చెప్పక తప్పదు. ఇంతకీ

Read more