తడి జుట్టుకు టవల్ వాడటం వలన కలిగే నష్టాలు

మనలో చాలా మంది, స్నానం తరువాత ముఖ్యంగా స్త్రీలలో జుట్టు ఆరుటకు టవల్ ను చుట్టూ కుంటారు. దీని గురించి ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా ఈ అలవాటును

Read more